Vaajasalon Säätiön Säännöt

1 §

Säätiön nimi on Vaajasalon säätiö ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä toimia epilepsian tutkimuksen ja hoidon edistämiseksi.

3 §

Säätiön toimintamuotona on tukea myöntämillään apurahoilla epilepsian tutkimusta ja hoidon kehittämistä.

4 §

Säätiön peruspääoma on Kaatumatautisten Hoitoyhdistys ry:n lahjoittama 1.681,88 euroa. Peruspääoma ja sen mahdolliset lisäykset on säilytettävä vähentymättöminä. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Säätiöllä on käyttörahasto. Lisäksi sillä voi olla erikoisrahastoja. Säätiön peruspääoman tuotto lisätään käyttörahastoon, johon on lisättävä myös lahjoitukset ja testamentit, ellei niiden luovuttaja ole määrännyt niillä kartutettavaksi peruspääomaa tai jotakin erikoisrahastoa.

5 §

Säätiön toimieliminä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

6 §

Hallintoneuvosto valvoo ja tukee säätiön toimintaa.

Hallintoneuvostoon kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka säätiön hallintoneuvosto valitsee. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Hallintoneuvoston jäsenistä on kaksi (2) erovuorossa vuosittain. Sääntömääräinen toimikausi alkaa vaalia seuranneen kalenterivuoden alusta lukien.

Hallintoneuvosto päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä sekä pitkäaikaisen lainan ottamisesta.

Hallintoneuvosto päättää myös säätiön ylläpitämien laitosten perustamisesta, laajentamisesta sekä lakkauttamisesta.

7 §

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kaksi (2) hallintoneuvoston jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta todistettavalla tavalla kirjallisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) muuta jäsentä.

Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8 §

Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
2) esitetään tilintarkastuskertomus,
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
4) päätetään seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelman päälinjoista ja ohjeellisesta tulostavoitteesta,
5) käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen ja säätiölain mukaan on oikeutettu päättämään.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) päätetään hallintoneuvoston jäsenten seuraavan kalenterivuoden kokouspalkkioista,
2) valitaan hallintoneuvoston jäsenet sääntöjen 6 §:n mukaisesti erovuorossa olevien tilalle,
3) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
4) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
5) päätetään hallituksen jäsenten seuraavan kalenterivuoden kokouspalkkioista,
6) valitaan hallituksen jäsenet 9 §:n mukaisesti erovuorossa olevien tilalle,
7) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
8) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja; mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita,
9) käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen ja säätiölain mukaan on oikeutettu päättämään.

9 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallintoneuvoston valitsema hallitus, johon kuuluu neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi (2) erovuorossa. Uuden jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuranneen kalenterivuoden alusta lukien.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava todistettavalla tavalla kirjallisesti viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

10 §

Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

11 §

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille saadaan maksaa kokouspalkkion lisäksi kohtuullinen korvaus säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

12 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä. Hallitus voi oikeuttaa säätiönhallituksen jäsenen, toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen taikka nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle.

13 §

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta on annettava tilintarkastajalle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa viimeistään kahden viikon kuluessa.

14 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä ja tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

15 §

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään ¾ hallintoneuvoston kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

16 §

Jos säätiö lakkautetaan, on sen varat käytettävä säätiön hallintoneuvoston päättämällä tavalla epilepsian tutkimuksen ja hoidon tukemiseen.